OBECNÉ ZÁSADY TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Papír - Modrý kontejner 

Do modrého kontejneru patří:

 

Do modrého kontejneru nepatří:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)       mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

 

Plasty - Žlutý kontejner 

Do žlutého kontejneru patří:

 

Do žlutého kontejneru nepatří:

PET láhve od nápojů - sešlápnuté, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén         novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorových olejů, chemikálií, barev apod.)

 

Sklo - Zelený a bílý kontejner 

Do zeleného (bílého) kontejneru patří:

 

Do zeleného (bílého) kontejneru nepatří:

do bílého pouze do bílé a do zeleného i barevné sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo                        keramika, porcelán, zářivky, plexisklo, kovové uzávěry lahví, plné nebo znečištěné láhve a nádoby, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

 

Nápojové kartony 

Pro nápojové kartony (tetrapack) jsou zřízeny speciální kontejnery nebo pytle označené oranžovou nálepkou.V případě že se ve vašem okolí nápojové kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je vyhodit do ostatního (směsného) odpadu.

Kovy

Železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod., se odevzdávjí přímo do sběrných surovin nebo se shromaždují jinde podle podmínek v jednotlivých obcích.

Nebezpečný odpad

Léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), ledničky, mrazničky, spotřební elektronika, barvy, lepidla, oleje, zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy a nádoby jimi znečištěné atd.Tyto odpady jsou sbírány ve sběrných dvorech vybavených speciálními ekosklady nebo jsou pravidelně minimálně dvakrát ročně sváženy z obcí, které nemají sběrný dvůr pojízdnými sběrnami nebezpečných odpadů, což jsou speciálně upravené nákladní automobily vybavené kontejnery na nebezpečný odpad.

Stavební odpad

Stavební suť, cihly, beton a omítky, tašky, dlaždice, asfaltové směsi a izolační materiál z rekonstrukcí, údržby a zřizování staveb se ukládá do, k tomuto účelu přistaveného, kontejneru a odváží do recyklačního centra nebo na skládku odpadů. 

Rostlinný odpad 

Odpad ze zahrad je vhodné na svém pozemku kompostovat nebo ukládat do (k tomuto účelu objednaných) kontejnerů a následně odvážet na skládku odpadů.

Spalovat je možné pouze suchý rostlinný materiál, s přihlédnutím k aktuálním povětrnostním podmínkám a s maximální ohleduplností vůči sousedům.

Ostatní odpad (drobný a velkoobjemový)

Ostatní odpad, tedy odpad který není možné zařadit do žádné z uvedených kategorií - popel, smetí, znečištěný papír a plasty, matrace, vyřazený nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky, ...  patří podle velikosti do popelnic nebo do kontejnerů na ostatní (směsný) a velkoobjemový odpad k tomuto účelu speciálně přistavených.