Dne 1. 10. nabylo účinnosti opatření obecné povahy - Změna č. 1 ÚP Jablonná.

Územní plán po změně č. 1:

Úplné znění

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres - Technická infrrastruktura

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres

 

 

Územní plán byl vydán Zastupitelstvem obce Jablonná dne 6. října 2016 a je účinný ode dne 22. října 2016.

Územní plán byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Textová část

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Hlavní výkres

Výkres základního členění území

Hlavní výkres-technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jablonná

Zveřejněno od 1. 7. 2020 do 31.. 8. 2020

celé znění Změny č. 1 ke stažení ZDE